fbpx

Zasady przetwarzania danych osobowych w Enterpol Sp. z o.o

Aktualizacja: 09.02.2023r.
Dane osobowe
Informacje ogólne

Kiedy jako osoba fizyczna kontaktujesz się z nami, korzystasz z naszych usług lub działasz w imieniu naszego kontrahenta lub klienta, lub kiedy otrzymaliśmy Twoje dane osobowe z innych źródeł (np. z publicznie dostępnych branżowych stron internetowych lub kiedy Twoje dane zostały nam ujawnione jako dane kontaktowe w celu wykonywania umów) zaczynamy przetwarzać Twoje dane osobowe. Powierzone nam dane osobowe są dla nas ważne i pozostają pod szczególną ochroną. Równocześnie dane te są nam potrzebne do tego, aby prawidłowo świadczyć dla Ciebie usługi i w innych celach określonych przepisami. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów o kategoriach danych, które przetwarzamy, celach tego przetwarzania oraz o kategoriach podmiotów, z którymi współpracujemy. Zawarte zostały również informacje o Twoich prawach do własnych danych osobowych.

Słowniczek i pojęcia

Abonent – osoba, która zawarła z nami umowę o świadczenie usług;

Administrator danych osobowych – Enterpol Sp. z o.o. ul. Braci Wieniawskich 5, 20-844 Lublin, NIP 712-251-37-96, REGON 431188926, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000958449, kapitał zakładowy: 141 000 PLN w całości opłacony.

Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat podane przez Ciebie na przykład podczas zawierania umowy, albo które pozyskamy w związku ze świadczeniem dla Ciebie Usług;

Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Enterpol nawiązuje współpracę biznesową;

Osoba reprezentująca – członek organu, przedstawiciel lub pełnomocnik Kontrahenta, z którym Enterpol zawarła umowę w celu realizacji współpracy;

Osoba Kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami
i przedstawicielami lub pełnomocnikami Enterpol w celu nawiązania lub realizacji współpracy biznesowej, w szczególności osobą kontaktową może być pracownik Kontrahenta lub inna osoba wyznaczona przez Kontrahenta, lub działająca w jego imieniu;

Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie Ci wiadomości systemowych, analizowanie dla wystawienia rachunku czy usuwanie;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, zależnej od tego jakie łączą nas z Tobą stosunki.

Najczęściej jest to wykonanie łączącej nas umowy lub Twoja zgoda wyrażona w określonym w niej celu, ale mamy też własne potrzeby związane z naszą działalnością – raportujemy, analizujemy, sprawdzamy, rozliczamy się z podwykonawcami i wiele innych. Robimy to po to, aby dostarczać Ci produkty i świadczyć usługi, ciągle poprawiać ich jakość, chronić nas i Ciebie przed oszustwami związanymi z kradzieżą danych osobowych i podszywaniem się pod inne osoby.

W pewnym zakresie zbieramy i przetwarzamy Twoje dane po prostu dlatego, że przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas takie obowiązki, jak na przykład obowiązek pobierania i potwierdzania danych abonentów czy obowiązek prowadzenia dokumentacji podatkowej.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych zależą od tego, jaka relacja nas łączy. Szczegółowe informacje zawieramy w treści Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje te znajdziesz w zakładkach:
– Jeśli jesteś abonentem
– Jeśli udostępniłeś dane dla celów marketingowych
– Jeśli jesteś pełnomocnikiem
– Jeśli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową naszego Kontrahenta

Jeśli jesteś abonentem

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Enterpol Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5, 20 – 844 Lublin jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Biura Obsługi Klienta (tel.+48 81 516 80 00), pisemnie na adres siedziby Spółki, ul. Braci Wieniawskich 5, 20-844 Lublin, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie na adres bok@enterpol.pl , a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@enterpol.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie Danych Abonenta jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania Danych Abonenta uniemożliwia zawarcie umowy. Obowiązek podania imienia, nazwiska, PESEL lub nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość wynika z ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne. Podanie Danych Kontaktowych nie jest warunkiem zawarcia umowy.
 2. Dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Enterpol Sp. z o.o. lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych – na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
  4. przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, dochodzenia roszczeń, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenia w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, biurom informacji gospodarczej, instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 Prawo bankowe, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, podmiotom zajmującym się obrotem wierzytelnościami, spółkom z Grupy Polsat Plus i innym podmiotom wskazanym w treści zgody.
 2. Państwa dane nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 4. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

 1. W trakcie wykonywania umowy, w celu zwalczania działań stanowiących naruszenie umowy podejmowane są zautomatyzowane decyzje skutkujące zablokowaniem możliwości korzystania z usług telekomunikacyjnych. Decyzje te są podejmowane w oparciu o analizę parametrów ruchu w sieci tj. rodzaj, wartość i kierunki połączeń, czas zestawienia i przyczyna rozłączenia połączeń.
 2. W trakcie wykonywania umowy, w przypadkach osiągnięcia lub przekroczenia określonych w umowie limitów (np. kwotowych, ilościowych, czasowych) następują automatycznie skutki określone w umowie (np. ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie możliwości korzystania z usług, wysłanie powiadomienia, żądanie wpłaty zaliczki).
 3. W przypadkach określonych w pkt 13-14 ma Pani/Pan prawo do uzyskania interwencji przedstawiciela administratora, wyrażenia własnego stanowiska lub zakwestionowania podjętej decyzji poprzez złożenie wniosku w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.
Jeśli udostępniłeś dane dla celów marketingowych
Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Enterpol Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5, 20 – 844 Lublin jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Biura Obsługi Klienta (tel. 81 516 80 00), pisemnie na adres siedziby Enterpol Sp. z o.o., ul. Braci Wieniawskich 5, 20-844 Lublin, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie na adres bok@enterpol.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@enterpol.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby Enterpol Sp. z o.o. mogła przedstawić osobie zainteresowanej ofertę lub informację dotyczącą usług i produktów Spółki lub innych podmiotów
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu wskazanym w treści wyrażonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Enterpol Sp. z o.o. lub strony trzeciej, takich jak obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Od kogo dane zostały pozyskane

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od osoby (tzw. mocodawcy), która ustanowiła Panią/Pana swoim pełnomocnikiem.

Zakres pozyskanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące kategorie:
  1. dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, NIP),
  2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail),
  3. inne dane przekazane przez mocodawcę lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana.
 2. Podanie danych identyfikacyjnych pełnomocnika nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek umożliwienia dokonania czynności przez pełnomocnika. Odmowa podania danych identyfikacyjnych pełnomocnika uniemożliwia dokonywanie czynności przez pełnomocnika.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: mocodawcy, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów
  i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, dochodzenia roszczeń, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.
 2. Państwa dane nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu określonego w zgodzie lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 4. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisów i portali internetowych ma zastosowanie Polityka Prywatności – Enterpol – Internet Światłowodowy, Telewizja, Telefon – Lublin

Jeśli jesteś pełnomocnikiem
Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Enterpol Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5, 20 – 844 Lublin jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Biura Obsługi Klienta (tel. 81 516 80 00), pisemnie na adres siedziby Enterpol Sp. z o.o., ul. Braci Wieniawskich 5, 20-844 Lublin, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie na adres bok@enterpol.pl , a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@enterpol.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów strony trzeciej, tj. mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa, w zależności od zakresu pełnomocnictwa – w celu zawarcia lub wykonania zawartej przez mocodawcę umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Enterpol Sp. z o.o., jak windykacja, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesie zawierania i wykonywania Umowy, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem Usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe – na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.

Od kogo dane zostały pozyskane

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od osoby (tzw. mocodawcy), która ustanowiła Panią/Pana swoim pełnomocnikiem.

Zakres pozyskanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące kategorie:
  1. dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, NIP),
  2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail),
  3. inne dane przekazane przez mocodawcę lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana.
 2. Podanie danych identyfikacyjnych pełnomocnika nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek umożliwienia dokonania czynności przez pełnomocnika. Odmowa podania danych identyfikacyjnych pełnomocnika uniemożliwia dokonywanie czynności przez pełnomocnika.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: mocodawcy, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom logistycznym, IT, podmiotom świadczącym usługi posprzedażne i serwisowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie zawierania umów
  i obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, dochodzenia roszczeń, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.
 2. Państwa dane nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy zawartej z mocodawcą, a po jej zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 3. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 4. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową naszego Kontrahenta
Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować

 1. Enterpol Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Lublinie przy ul. Braci Wieniawskich 5, 20 – 844 Lublin jest administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą ochrony danych osobowych należy kierować pisemnie na ww. adres siedziby Spółki lub pocztą elektroniczną na adres: iod@enterpol.pl
 3. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres: iod@enterpol.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Definicje

 1. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Spółką nawiązuje współpracę biznesową.
 2. Osoba Reprezentująca – przedstawiciel lub pełnomocnik Kontrahenta, z którym Spółka zawarła umowę w celu realizacji współpracy ze Spółką.
 3. Osoba Kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami lub pełnomocnikami Spółki w celu nawiązania lub realizacji współpracy biznesowej, w szczególności osobą kontaktową może być pracownik Kontrahenta lub inna osoba wyznaczona przez Kontrahenta, lub działająca w jego imieniu.

Od kogo dane zostały pozyskane

 1. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, jako reprezentanta Kontrahenta, w ramach umowy lub umów łączących go ze Spółką (dalej: „Umowa”).
 2. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Kontaktową, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Kontrahenta, w ramach realizacji współpracy ze Spółką.

Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące kategorie:
  1. dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP, miejsce pracy, zajmowane stanowisko);
  2. dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email);
  3. inne dane przekazane przez Kontrahenta lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy i jej wykonywania – bez ich podania brak jest możliwości zawarcia Umowy oraz podejmowania działań w związku z jej realizacją.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane, o ile przetwarzanie danych dotyczyć będzie określonych poniżej celów:
  1. zawarcie i wykonanie Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej jest przesłanka zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. umożliwienia wykonania Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Spółki lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę, w tym za pomocą monitoringu wizyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
  6. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Kapitałowej Polsat Plus, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzi Spółka.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane. Generalnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez: a) okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa, b) okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt

Zgody i ich wycofanie
Zgody możesz w prosty sposób wyrazić i wycofać składając oświadczenie telefonicznie do Biura Obsługi Klienta (tel. 81 516 80 00), pisemnie na adres siedziby Enterpol Sp. z o.o., ul. Braci Wieniawskich 5, 20-844 Lublin, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie na adres bok@enterpol.pl , a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).

Dane osobowe
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Biura Obsługi Klienta (tel.+48 81 516 80 00), pisemnie na adres siedziby Spółki, ul. Braci Wieniawskich 5, 20-844 Lublin, jeśli jesteś naszym klientem elektronicznie na adres bok@enterpol.pl , a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marta Kochańska. Można się z nim skontaktować poprzez e-mail na adres: iod@enterpol.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Enterpol Sp. z o.o., w tym realizacji Państwa praw.