fbpx

Polityka Prywatności
ochrona danych

1. Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej określanego jako „RODO” Operator informuje, że jest administratorem danych osobowych Abonenta.
2. Operator wyznaczył inspektora ochrony danych. Abonent może skontaktować się z inspektorem ochrony danych drogą telefoniczną pod numerem tel. 609260043 lub drogą elektroniczną na wskazany adres email: inspektor.danych.rodo@enterpol.pl.
3. Dane osobowe Abonenta są uzyskane przy zawieraniu Umowy oraz w trakcie jej trwania oraz wykorzystywane są przez Operatora w następujących celach i przez następujący okres:
a) w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu, w tym do zapewnienia poprawnej jakości usług
oraz wsparcia usługi poprzez informowanie o awariach lub przerwach technicznych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art.
6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie będzie odbywało się przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej
zakończeniu;
b) w celu wykonania ciążących na Operatorze obowiązków prawnych w postaci:
– wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
– zapewniania bezpieczeństwa,
– udzielenia odpowiedzi na reklamacje,
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie usprawiedliwiony interes Operatora. Przetwarzanie danych na tych podstawach będzie odbywało się przez czas, w którym przepisy nakazują Operatorowi przechowywać dane lub przez czas, w którym Operator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania
obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych.
c) w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w tym między innymi sprzedaży wierzytelności z Umowy podmiotowi trzeciemu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie usprawiedliwiony interes Operatora. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie będzie odbywało się przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy.
d) w celu marketingu bezpośredniego. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie usprawiedliwiony interes Operatora. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie będzie odbywało się przez czas trwania Umowy. Operator będzie dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy danych Abonenta i ustalania przewidywań na temat jego preferencji lub przyszłych zachowań.
e) w celu tworzenia analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Operatora związane z rozwojem usług. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie usprawiedliwiony interes Operatora. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie będzie odbywało się przez czas trwania Umowy. Operator będzie dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy danych Abonenta i ustalania przewidywań na temat jego preferencji lub przyszłych zachowań.
f) Dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne Operator będzie przetwarzać dane transmisyjne takie jak: dane routingowe, czas trwania połączeń, czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia, objętość komunikatu, format ( protokół przekazu komunikatu), dane o położeniu urządzeń końcowych wywołującego i wywołanego, sieć, w której następuje rozpoczęcie i zakończenie połączenia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit f tj. prawnie usprawiedliwiony interes Operatora. Przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie będzie odbywało się przez czas trwania Umowy oraz w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy.
g) Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody Abonenta. W takim wypadku treść zgody będzie określać, w jakim celu i przez jaki okres będą przetwarzane dane Abonenta.
4. Podanie danych przy zawarciu Umowy nie jest wymogiem ustawowym, ale w przypadku gdy Operator ich nie otrzyma, nie będzie mógł zrealizować Umowy. Dodatkowo, przepisy prawa telekomunikacyjnego nakazują aby została dokonana rejestracja Abonenta co oznacza, że Operator zobowiązany jest do pobrania od Abonenta następujących danych: adres zameldowania, adres na fakturze, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego, numer pesel, telefon kontaktowy, adres e-mail.
5. Dane osobowe Abonenta nie są przekazywanie przez Operatora poza obszar EOG.
6. Operator będzie przekazywał dane Abonenta następującym podmiotom:
a) podmiotom przetwarzającym dane Abonenta we własnym imieniu- podmioty te są dla Abonenta administratorem danych. Do podmiotów, którym Operator przekazuje dane , a które są odrębnym administratorem danych należą miedzy innymi podmioty prowadzące działalność pocztową, podmioty nabywające wierzytelności od Operatora, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmiot świadczący usługę telewizyjną.
b) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Operatora- podmioty te nie są odrębnym administratorem danych. Do podmiotów przetwarzających dane w imieniu Operatora należą między innymi kancelarie prawne, firmy audytorskie, podmioty świadczące usługi rachunkowe, podmioty świadczące usługi reklamowe, podmioty obsługujące systemy informatyczne Operatora, firmy udostępniające Operatorowi narzędzia teleinformatyczne.
c) organom takim jak Urząd Skarbowy, Sądy i innym organom publicznym w ramach przepisów prawa.
7. Operator nie dokonuje automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Abonenta.
8. Zgodnie z RODO Abonent ma prawo do:
a) uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania
dostępu do danych osobowych;
b) sprostowania lub poprawienia swoich danych, które są nieprawidłowe a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
c) ograniczenia przetwarzania stosownie do złożonego wniosku;
d) przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa;
e) usunięcia dotyczących jej danych jeżeli zachodzi okoliczność określona w art. 17 RODO;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f w tym profilowania na podstawie tych przepisówz przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Abonenta. W takim wypadku Operator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów Abonenta lub istnieją podstawy do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń;
g) wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęci wniosku w sprawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Operator będzie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Zakres każdego z tych praw oraz okoliczności w jakich możliwe jest skorzystanie z przysługującego uprawnienia określone są w RODO i uzależnione są od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez Operatora.
W celu skorzystania z przysługujących Abonentowi praw należy złożyć wniosek do Operatora.
9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Abonent może ją w każdej chwili cofnąć, co nie wpłynie na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem zgody.
10. Abonent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie przez Operatora danych osobowych narusza przepisy prawa.