fbpx

Regulamin konkursu

„Rok szkolny zaczynamy – laptopy z Enterpolu wygrywamy”

1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest ENTERPOL K. Król, P. Latosiewicz, B. Wojciechowski Spółka jawna z siedzibą przy ul. Braci Wieniawskich 5, 20 – 844 Lublin, NIP: 7122513796 Regon: 431188926, www.facebook.com/enterpol.lublin, www.enterpol.pl (dalej „Organizator”).
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj 20 nagród na 20 urodziny Enterpol” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Enterpol K. Król, P. Latosiewicz, B. Wojciechowski Sp. J. w Lublinie.
  3. Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na fanpage’u pod adresem https://www.facebook.com/enterpol.lublin oraz na stronie internetowej www.enterpol.pl.
  4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm).5
  5. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
  6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez Organizatora.
  7. Konkurs trwa od 1 czerwca 2020 r. do 7 października 2020 r. Wybór Zwycięzców Konkursu odbywać się będzie 2-go dnia roboczego każdego tygodnia trwania Konkursu, począwszy od tygodnia następującego po tygodniu rozpoczęcia Konkursu. W każdym tygodniu trwania Konkursu wyłoniony zostanie 1 zwycięzca. Zwycięzcy wybierani będą przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 1 ust. 6 Regulaminu.

2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

3
W Konkursie mogą wziąć udział:

dotychczasowi Abonenci usług świadczonych przez ENTERPOL niezalegający z płatnościami, którzy przedłużą umowę w okresie od 01 czerwca 2020r. do 31 września 2020 r.
nowi Abonenci, którzy podpiszą umowę od 01 czerwca 2020r. do 7 października 2020 r.
osoba, na którą
dane:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
numer telefonu do kontaktu,
adres poczty elektronicznej,
oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Kontroli prawidłowości przebiegu całego Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora dla celów związanych z niniejszym Konkursem.
4. Z czynności Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu.
innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie).
6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe przeniesienie majątkowych praw autorskich do treści nadesłanych zdjęć na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie.
7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swojego wizerunku na portalu Facebook i Instagram.
8. Uczestnicy konkursu, którzy kupują polubienia lub posiadają przynajmniej 5% wśród zebranych polubień profile o niepolsko brzmiących nazwach użytkownika w razie wygranej zostaną poproszeni, o dodatkową weryfikację przez administratora FB Enterpol.
9. W rażących sytuacjach, gdy uczestnicy konkursu będą posiadali przynajmniej 20% spośród zebranych wszystkich polubień pod zdjęciem niepolsko brzmiące nazwy użytkowników, administrator FB Enterpol w imieniu Zarządu firmy może zawiesić rywalizację uczestnika w konkursie lub poprosić o dodatkową weryfikację, w trakcie trwania konkursu w celu wykluczenia zakupu like niewiarygodnych profili.

4
Nagrody w Konkursie

 1. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
  2. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju.
  3. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody w Konkursie na osoby trzecie.

5
Ogłoszenie wyników i wydanie Nagród w Konkursie

1.W trakcie obowiązywania Konkursu raz w tygodniu spośród osób, które wzięły udział w Konkursie w poprzednim tygodniu Komisja Konkursowa wyłoni 1 zwycięzcę, któremu zostanie przyznana równorzędna nagroda, o której mowa w § 4.
2. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi na oficjalnym fanpage’u Enterpolu na Facebooku oraz na stronie www.enterpol.pl. Ogłoszenie zwycięzców wiąże się z opublikowaniem danych osobowych Zwycięzców w postaci: imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania.
3. Nagroda zostanie przekazana w terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia zwycięzcy w siedzibie Organizatora przy ul. Braci Wieniawskich 5 w Lublinie.
4.W przypadku nieodebrania Nagród przez Zwycięzców, Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

6
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnicy zgłaszając udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (ENTERPOL K. Król, P. Latosiewicz, B. Wojciechowski Spółka jawna z siedzibą w Lublinie)
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
  4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania konkursu i przez miesiąc od dnia jego zakończenia, a następnie nie będą dalej przetwarzane.
  5. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do GIODO jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  6. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest
  dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

  7
  Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 dni.
  Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: bok@enterpol.pl.

8
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.enterpol.pl.
  2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestników.
  3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
  4. Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
  5. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

przechowywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.