fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ENTERPOL K. KRÓL, P. LATOSIEWICZ, B.WOJCIECHOWSKI SP. J.

Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Enterpol K. Król, P. Latosiewicz,
B. Wojciechowski sp. j. zwana dalej Operatorem.

§ 1. Definicje

1.1. Abonent – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność zaciągania praw i zobowiązań we własnym imieniu, będąca stroną Umowy o świadczenie usług zawartej w formie pisemnej z Operatorem.
1.2. Abonament – opłata miesięczna ponoszona przez Abonenta za świadczone na jego rzecz usługi.
1.3. Adres MAC – unikalny identyfikator urządzeń podłączonych do sieci Ethernet.
1.4. Aktywacja – udostępnienie Abonentowi – w wyniku podpisania Umowy lub uiszczenia przez Klienta Opłaty Aktywacyjnej
– funkcjonalności i zasobów usługi.
1.5. Awaria – brak lub pogorszenie odbioru zakłócające korzystanie z usług objętych Umową, nieplanowane przez Operatora lub spowodowane przez Siły Wyższe.
1.6. Biuro Obsługi Klienta – Dział w strukturze organizacyjnej Operatora odpowiedzialny za kontakt z Abonentami w sprawach związanych z Usługami oraz umożliwiający uzyskanie wsparcia technicznego.
1.7. Cennik – wykaz cen za usługi świadczone przez Operatora stanowiący integralną część Umowy.
1.8. Limit Wartości Połączeń – kwotowe ograniczenie wartości połączeń telefonicznych wykonywanych z danego numeru abonenckiego, stosowane opcjonalnie jako mechanizm kontroli kosztów połączeń.
1.9. Miesiąc Obrachunkowy – (okres rozliczeniowy) okres od pierwszego dnia do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego, w którym Operator świadczy Usługę.
1.10. Opcja usługi – wariant Usługi charakteryzujący się parametrami technicznymi, funkcjonalnymi, oraz zakresem usług dodatkowych określonych w Cenniku i aktualnej ofercie.
1.11. Operator – spółka pod nazwą Enterpol k. Król, P. Latosiewicz, B. Wojciechowski sp. j. z siedzibą w Lublinie, kod pocztowy
20-844, przy ul. Braci Wieniawskich 5.
1.12. Opłata – kwoty należne Operatorowi, uiszczane przez Abonenta z dołu lub z góry, w zależności od rodzaju Umowy i Usługi za zamówione przez Abonenta a wymienione w Umowie, Regulaminie, postanowieniach Warunków Oferty Promocyjnej i Cenniku Usług (sprzedaż urządzeń dostępowych, opłaty aktywacyjne, abonamentowe, reaktywacyjne, operacyjne, wyrównawcze, z tytułu odszkodowań i kar umownych, wezwań do zapłaty zaległych Opłat.
1.13. Przyłącze Abonenckie – końcowa część Sieci operatora doprowadzona do lokalu Abonenta.
1.14. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Enterpol K. Król, P. Latosiewicz, B.
Wojciechowski sp. j. stanowiący integralną część Umowy.
1.15. Router brzegowy – punkt styku sieci Operatora z dostawcami nadrzędnymi.
1.16. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, mimo dołożenia najwyższej staranności np. katastrofalne działanie sił przyrody, poważne awarie sieci elektrycznej, działanie osób trzecich, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności. 1.17. Sieć
1.17.Operatora – zespół środków technicznych (m.in. okablowanie i oprogramowanie) stanowiących infrastrukturę, która umożliwia przesyłanie sygnałów w sieci telekomunikacyjnej i w związku z tym realizowanie Usług określonych w Cenniku.
1.18 Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, np. pendrive (pamięć USB), twardy dysk, inny nośnik informatyczny, papier, płyta CD-ROM, płyta DVD, plik PDF;
1.19. Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu, zawarta w formie pisemnej, pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług
1.20. Usługa internetowa – usługa Szerokopasmowego Dostępu do Internetu polegająca na transmisji danych poprzez Sieć Operatora do innych sieci, w szczególności do sieci Internet.
1.21. Usługa telefoniczna – usługa Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej polegająca na transmisji głosu, po jego przetworzeniu na postać pakietów IP, poprzez sieć Operatora do innych sieci.
1.22. Usługa telewizji kablowej – usługa Telewizji Cyfrowej IPTV Enterpol polegająca na dostarczaniu sygnału programów telewizyjnych i radiowych poprzez Sieć Operatora.
1.23. Konto Email – konto poczty elektronicznej o adresie wskazanym przez Abonenta przy podpisaniu Umowy, służące do korespondencji z Operatorem.

§ 3. Obowiązki Abonenta

3.1. Abonent jest zobowiązany do uiszczania w terminie pełnych opłat za świadczone przez Operatora usługi.
3.2. Abonent zobowiązany jest do ochrony swojego konta, przede wszystkim poprzez ochronę i stosowanie odpowiednich haseł.
3.3. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania prywatności kont innych użytkowników i nieingerencji w ich zasoby, nawet, jeśli nie są one stosownie chronione.
3.4. Abonent zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Operatorowi wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu sieci oraz przypadków nieuprawnionego lub zagrażającego interesom innych Abonentów działania w sieci.
3.5. Abonent zobowiązuje się do umożliwienia przedstawicielom Operatora kontroli instalacji i urządzeń będących własnością Operatora.
3.6. Abonent zobowiązuje się nie dokonywać samodzielnych napraw lub modernizacji urządzeń będących własnością Operatora.
3.7. Abonent ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Operatora o nieotrzymaniu faktury VAT za Usługę.
3.8. Abonent zobowiązuje się w terminie 14 dni po rozwiązaniu wygaśnięciu lub odstąpieniu od Umowy do zwrotu lub umożliwienia demontażu, wszystkich urządzeń i instalacji będących własnością Operatora, w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowej eksploatacji. W przypadku niewywiązania się przez Abonenta z obowiązku zwrotu urządzeń i instalacji będących własnością Operatora lub ich zniszczenia lub uszkodzenia przez Abonenta, Operator ma prawo do obciążenia Abonenta karą umową odpowiadającą kwocie wskazanej przez Operatora w protokole przekazania-zwrotu sprzętu.

§ 4. Obowiązki Operatora 

4.1.Świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu.
4.2. Zapewnienia ciągłości świadczenia Usług na rzecz Abonenta, z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci Operatora.
4.3. Operator zobowiązuje się do przywrócenia pogorszonych parametrów sygnału w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu, w którym Enterpol wykryje awarię lub awaria zostanie zgłoszona przez Abonenta osobiście lub telefonicznie.
4.4. Usuwania awarii, uszkodzeń i usterek na zasadach zawartych w Regulaminie.
4.5. Dołożenia należytej staranności dla zabezpieczenia sieci przed dostępem osób nieupoważnionych.
4.6. W celu pomiaru i organizacji ruchu w Sieci oraz dla zapewnienia gwarantowanej jakości Usług, Operator za pomocą odpowiednich narzędzi prowadzi stały monitoring obciążenia Sieci w charakterystycznych jej punktach lub na styku z sieciami innych operatorów. Monitorowanie nie wpływa na jakość świadczonych Usług, prywatność Abonenta i ochronę jego danych osobowych.
4.7. Zależnie od wybranej przez Abonenta oferty, prędkość pobierania i wysyłania danych różni się. Przykładowo, plik wideo o rozmiarze 1 GB dostępny w zasobach sieci Operatora zostanie pobrany w czasie: 1 min 22s dla Usługi, której prędkość pobierania wynosi 100 Mb/s lub
14 min 5 s dla Usługi, której prędkość pobierania wynosi 10 Mb/s przy maksymalnej dostępnej prędkości pobierania danych. Przy przepustowości na poziomie minimalnym, czas pobierania będzie odpowiednio dłuższy w zależności od sposobu podłączenia usługi zgodnie z parametrami wskazanymi w poniższej tabeli 1 punkt d. Zastosowanie w lokalizacji Abonenta routera lub innego urządzenia wykorzystującego technologię bezprzewodową może spowodować, że czasy te ulegną znacznemu wydłużeniu.
Prędkość wysyłania danych również różni się w zależności od wyboru oferty.
Wybór Usługi o przepustowości pobierania niższej niż 10 Mb/s może uniemożliwić korzystanie z niektórych treści i aplikacji wymagających wyższych przepustowości, takich jak odtwarzanie on-line treści w jakości HD, korzystanie z komunikatorów przesyłających obraz w jakości HD lub granie w niektóre gry on-line. Operator nie stosuje limitu ilości pobierania i wysyłania danych.
4.8. Korzystanie z innych Usług świadczonych przez Operatora za pomocą Sieci nie ma wpływu na prędkość pobierania i wysyłania danych w ramach Usługi dostępu do Internetu. Operator świadczy inne Usługi wyłącznie wtedy, gdy przepustowość Sieci umożliwia równoczesne korzystanie ze wszystkich Usług pozostaje bez wpływu na ich jakość.
4.9. Operator świadczy Usługi przez cały okres obowiązywania Umowy, z zachowaniem wskaźników jakości określonych w przepisach prawa, bądź w stosownych decyzjach Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Wskaźniki te mogą być zamieszczone przez Operatora na jego stronie internetowej. Ponadto Usługi są świadczone zgodnie z parametrami danej Usługi i wybranej przez Abonenta taryfy wedle transferów od i do Urządzenia określonych w Umowie lub Cenniku.
Operator gwarantuje jakość parametrów przepustowości Usługi dostępu do Internetu dla danych wysyłanych i odbieranych dla Usług świadczonych na minimalnym poziomie 80 % deklarowanej w Umowie prędkości dla usługi świadczonej w technologii światłowodowej oraz na poziomie 65 % dla Usługi świadczonej w pozostałych technologiach. Deklarowana w Umowie prędkość pobierania i wysyłania danych stanowi prędkość maksymalną.
Zwykle dostępna prędkość mieści się w przedziale prędkości minimalnej i deklarowanej (maksymalnej). Prędkości pobierania danych i prędkości wysyłania danych, mierzone są za pomocą certyfikowanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie narzędzia do mierzenia prędkości Internetu, o którym więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej UKE (www.cik.uke.gov.pl).
Jakość parametrów Usługi jest gwarantowana na odcinku od routera brzegowego Operatora do Zakończenia Sieci w Lokalu Abonenta. W razie niezachowania parametrów, o których mowa powyżej, dostęp do informacji i treści oraz możliwość ich rozpowszechniania, a także możliwość korzystania z niektórych aplikacji i usług mogą być ograniczone.

§ 5. Opłaty

5.1. Operator pobiera opłatę jednorazową związaną z aktywacją Usługi w wysokości regulowanej Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy, oraz opłaty abonamentowej wg Cennika obowiązującego w dniu, w którym miała być wniesiona opłata. Opłata zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
5.2.Abonent będzie wnosił opłatę za abonament zgodnie z Cennikiem Operatora w terminie płatności wskazanym w wystawionej przez Operatora fakturze. Opłatę należy regulować przelewem na konto Operatora, lub gotówką w kasie w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Braci Wieniawskich 5 w Lublinie.
5.3. Nieopłacony abonament to abonament, za który nie wpłynęła należność w terminie płatności wskazanym w wystawionej przez Operatora fakturze.
5.4.W wypadku opóźnienia płatności wynikających z umów Operator zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek.
5.5.Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Abonenta od zmian stawek, tzn., że ewentualne podwyżki lub obniżki nie dotyczą Abonenta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.
5.6. Zaleganie z płatnością za abonament, wystawioną fakturę lub notę odsetkową o więcej niż 21 dni może skutkować ograniczeniem świadczenia Usług przez Operatora, tj. pojawianiem się na ekranie komputera Abonenta monitu o nieuiszczeniu abonamentu, a w razie dalszego zalegania z płatnością- zablokowaniu na serwerze dostępu do usług.
5.7. W przypadku dokonania przez Abonenta płatności, Operatorowi przysługuje prawo do zaliczenia bieżącej wpłaty w pierwszej kolejności na poczet najstarszego zobowiązania Abonenta, a następnie na naliczone przez Operatora odsetki ustawowe.
5.8. O ewentualnych zmianach w wysokości opłat abonamentowych Abonent zostanie poinformowany w terminie 30 dni przed jej wprowadzeniem.
5.9.Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący u Operatora oraz Regulamin, a także Regulaminy promocji dostępne są na stronie internetowej Operatora, a także są przekazywane Abonentowi nieodpłatnie przez Operatora przed zawarciem najpóźniej wraz z Umową na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa oraz później na każde żądanie Abonenta na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Na wniosek Abonenta dokumenty te, wraz z wzorem Umowy przesyłane są przez Operatora usług przed zawarciem Umowy w formacie PDF (lub innym, pozwalającym na odtworzenie przesłanych wzorców i informacji w niezmienionej postaci) na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej bądź udostępnianie i przekazywane są w BOK.
5.10 W przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem Operatora usług, za zgodą Abonenta informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), będą mu przesyłane w pliku PDF (lub innym, pozwalającym na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci) pocztą elektroniczną przed podpisaniem Umowy, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
5.11 Operator dokonuje następujących doręczeń cennika:
5.11.1 doręcza Abonentowi będącemu stroną Umowy zawartej w formie pisemnej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, chyba że abonent złożył żądanie określone w ust. 5.13 lub 5.14,
5.11.2. doręcza Abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, który udostępnił adres korespondencyjny na ten adres, treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, chyba że Abonent złożył żądanie określone w ust. 5.13, oraz,
5.11.3.podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku – z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tej zmiany w życie.
5.12. W przypadku gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Operator podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.
5.13. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na adres wskazany przez Abonenta.
5.14. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy Operator dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.
5.15. W przypadku zmian w wysokości opłat abonamentowych po zawarciu Umowy Abonent może odstąpić od Umowy zawiadamiając o tym fakcie Operatora w terminie 10 dni od otrzymania pisma zawiadamiającego o zmianie opłat abonamentowych.

§ 6. Zakres świadczonych usług

6.1. Operator gwarantuje Abonentowi świadczenie usług:
6.1.1. internetowych,
6.1.2. telefonicznych – w technologii VOIP,
6.1.3. telewizji cyfrowej IPTV,
6.2. Operator świadczy Usługi w zasięgu Sieci i w zakresie istniejących możliwości technicznych,
6.3. Operator świadczy Usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sieci. Operator gwarantuje, że długość przerw technicznych nie będzie większa niż 5% czasu ustalonego Umową w danym miesiącu obrachunkowym.

§ 7. Zakres obsługi serwisowej, postępowanie reklamacyjne

7.1.Abonent może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać awarie i reklamacje w następujący sposób:
7.1.1. osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach 10:00-18:00 w dni robocze,
7.1.2. telefonicznie pod numerem 81 516 80 00,
7.1.3. e:mail Operatora: bok@enterpol.pl – zgłaszanie awarii, przesyłanie korespondencji,
7.2. Operator zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili otrzymania zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie wpłynie w dni wolne od pracy Operator zobowiązuje się do rozpoczęcia usuwania awarii od godz. 8:00 pierwszego dnia roboczego. Jeżeli awaria lub usterka została spowodowana z winy Abonenta, Operator może na zlecenie Abonenta usunąć awarię odpłatnie według cen określonych w Cenniku.
7.3. W przypadku Awarii spowodowanej Siłami Wyższymi, Abonentowi nie przysługuje prawo do odliczeń od Abonamentu.
7.4. Abonent ma prawo złożenia reklamacji w przypadku, gdy ma zastrzeżenia dotyczące świadczonych Usług niedotrzymanie z winy dostawcy Usług określonego w umowie o świadczenie Usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych Usług oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług.
7.5. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi telekomunikacyjnej.
7.6. Reklamacja powinna zawierać: dane Abonenta, numer Umowy, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym to nastąpiło), numer faktury, datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Abonenta, inne posiadane dokumenty uzasadniające reklamację.
7.7. Niezależnie od złożenia reklamacji, kwota objęta reklamacją jest wymagalna i płatna w terminie określonym w fakturze. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wadliwego rozliczenia usługi, kwestionowana kwota zaliczana jest na poczet przyszłych należności chyba, że Abonent zażąda zwrotu.
7.8. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, dostawca usług jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację. Reklamacja rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że ta reklamacja została uwzględniona.
7.9. Na złożoną reklamację Operator udziela odpowiedzi w formie pisemnej, która winna zawierać:
7.9.1. nazwę jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację;
7.9. 2. powołanie podstawy prawnej;
7.9.3. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
7.9.4. w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
7.9.5. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego dostawcę usług, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska;
7.9.6. Udzielona odpowiedź wyczerpuje drogę postępowania reklamacyjnego. Po wyczerpaniu
trybu reklamacyjnego lub w przypadku braku przesłanek do jego wszczęcia, Abonent może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym, kierując do niego pozew przeciwko Operatorowi lub składając wniosek o zawezwanie do próby ugodowej lub wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji, a w przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w art. 109 ustawy z 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Postępowanie mediacyjne w trybie art. 109 w/w ustawy jest prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Abonenta lub z urzędu, jeśli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.. Szczegółowe informacje dotyczące procedur oraz możliwe do zastosowania formularze stosownych wniosków i pism znajdują się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej: https://cik.uke.gov.pl/http://www.cik.uke.gov.pl/reklamacje.
7.9.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Abonentowi przysługuje obniżka ceny usługi o 100% stawki dziennej za każdy dzień bez dostępu do usługi. Stawkę dzienną określono jako 1/30 Abonamentu.

§ 8. Rozwiązanie umowy (odstąpienie, wstrzymanie, wygaśnięcie, zawieszenie)

8.1. Umowa może być rozwiązana:
8.1.1. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony na skutek rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem terminu wypowiedzenia równemu, co najmniej jednemu Miesiącowi Obrachunkowemu. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od ostatniego dnia Miesiąca Obrachunkowego, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone. wykonywania postanowień Umowy lub Regulaminu, a w szczególności: z
a) opóźnień w dokonywaniu opłat na rzecz Operatora powyżej 21 dni po terminie płatności.
b) Abonent narusza przepisy prawa lub korzysta z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
c) Abonent udostępni sygnał osobie trzeciej. Stwierdzenie naruszenia powyższego zakazu spowoduje, że Operator może się domagać kary umownej odszkodowania w wysokości 12-krotnego abonamentu liczonego za najwyższy Pakiet wg cen obowiązujących w dniu stwierdzenia nieprawidłowości.
d) Na skutek naruszenia przez Abonenta dóbr innych użytkowników sieci;
8.1.2. Umowa zawarta na czas nieokreślony lub określony może zostać rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia: a)przez Abonenta- w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Operatora nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez okres 30 dni,
b)przez Operatora- w przypadku rażących uchybień w wykonywaniu przez Abonenta postanowień Umowy, Regulaminu, Warunków Oferty Promocyjnej, w szczególności:
-udostępnienia przez Abonenta sygnału osobie trzeciej. Stwierdzenie naruszenia powyższego zakazu spowoduje, że Operator może się domagać kary umownej odszkodowania w wysokości 12-krotnego abonamentu liczonego za najwyższy Pakiet wg cen obowiązujących w dniu stwierdzenia nieprawidłowości,
-opóźnień w dokonywaniu opłat na rzecz Operatora powyżej 21 dni po płatności po wcześniejszym pisemnym wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do uregulowania zaległości i jego bezskutecznym upływie. -naruszenia przepisów prawa lub korzystania z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
8.2. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi wszelkie opłaty za korzystanie z usług Operatora, naliczane zgodnie z Umową podlegającą wypowiedzeniu.
8.3. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Abonent obowiązany jest:
8.3.1. Niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usług, Sprzętu, Urządzeń;
8.3.2. Umożliwić Operatorowi wejście na teren lokalizacji Abonenta w celu usunięcia Urządzeń lub Sprzętu;
8.4. Operator dokona wszelkich starań do dokonania czynności opisanych w ust. 8.4.2. w terminie 7 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia Umowy, chyba, że Abonent uniemożliwi wykonanie tych czynności w powyższym terminie.
8.5. Jeżeli Umowa została zawarta poza Biurem Obsługi Klienta Dostawcy usług, lub na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Abonent będący konsumentem może od Umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, składając Operatorowi usług oświadczenie zawierające wolę odstąpienia od Umowy. Oświadczenie to można złożyć z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Operatora usług w siedzibie lub BOK Operatora usług lub wysłać listownie na adres siedziby Operatora usług lub BOK, przy czym nadanie listu w powyższym 14 dniowym terminie wystarczy do jego zachowania. Oświadczenie takie może zostać złożone również w formie dokumentowej, tj. m in. Wiadomość SMS, bądź e-mail. Przy czym Operator, w wypadku komunikacji drogą elektroniczną jako wiążące traktować będzie oświadczenia woli Abonenta wysłane jedynie z numeru telefonu (w przypadku kontaktu przez SMS),, bądź adresu e-mail podanych przez Abonenta w komparycji Umowy.
W przypadku odstąpienia Abonent zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie zainstalowany Sprzęt, a Operator usług zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych od Abonenta płatności, z zastrzeżeniem ust. 8.7 poniżej. W razie odstąpienia od Umowy przez Abonenta, Operator usług zwraca Abonentowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Abonenta o odstąpieniu od Umowy. Jeśli Operator usług udostępnił Abonentowi Sprzęt na czas obowiązywania Umowy np. router, uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem dokonanych przez Abonenta płatności do czasu otrzymania Sprzętu z powrotem lub dostarczenia przez Abonenta dowodu jego odesłania.
8.6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Abonent złożył wniosek o rozpoczęcie świadczenia mu Usług lub wykonanie Usługi np. instalacyjnej, przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od Umowy, obowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora usług za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, w tym opłaty za Instalację, wskazanej w Umowie lub Cenniku. W odniesieniu do opłat abonamentowych, Abonent zobowiązany jest do zapłaty kwoty proporcjonalnej do czasu świadczenia mu Usługi, z uwzględnieniem ceny wskazanej w Umowie lub Cenniku.

§ 9. Usługa dostępu do Internetu

9.1. Internet – globalna, międzynarodowa sieć, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP.
9.2. Adres IP – unikalna 32-bitowa liczba całkowita zawierająca informacje o tym do jakiej sieci włączony jest dany komputer, oraz jednoznaczny adres w tej sieci. Adres IP Zapisywany jest w postaci czterech liczb dziesiętnych oddzielonych kropkami. Adresy IP podzielone są na klasy.
9.2.1. Abonentowi przydzielany jest unikalny adres IP z puli Operatora.
9.2.2. Operator umożliwia Abonentowi zmianę adresu IP tylko w przypadku, gdy ten umotywuje, że korzystanie z przyznanego mu adresu IP jest szczególnie uciążliwe i nie wynika z winy Abonenta.
9.2.3. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany adresu IP w sytuacji gdy niezbędne okaże się rozszerzenie obecnego zakresu adresowego w danej części sieci Operatora.
9.2.4. Zabronione jest dokonywanie zmian adresu IP przez Abonenta.
9.2.5. Adres IP w sieci Operatora jest ściśle powiązany z adresem MAC. Każdorazowa zmiana karty sieciowej w komputerze Abonenta powinna być zgłoszona do Operatora. Abonent za zgodą Operatora może mieć zarejestrowanych na swoim koncie do 8 adresów MAC jednocześnie.
9.3. Adres MAC – liczba 48-bitowa, zapisywana szesnastkowo, unikalnie identyfikująca urządzenie sieciowe dołączone do sieci Ethernet.
9.4. Karta sieciowa – to urządzenie odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie danych w sieciach LAN. Urządzenie to posiada unikalny adres MAC i umożliwia przyłączenie komputera lub innej jednostki sprzętowej Abonenta do sieci Operatora.
9.5. Operator nie określa minimalnych przepustowości łącza Abonenta.
9.6. Operator świadczy Abonentowi szereg bezpłatnych usług dodanych w postaci dostępu do konta email, własnej strony WWW. Usługi te nie podlegają reklamacji z tytułu Umowy.
9.7. Operator nie sprawuje kontroli nad treścią informacji przesyłanych poprzez swoją sieć.
9.8. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść przesyłanych i przechowywanych informacji.
9.9. Abonent jest zobowiązany do utrzymywania systemu operacyjnego na komputerze dołączonym do sieci Operatora w stanie wolnym od wirusów i innych aplikacji celowo zakłócających pracę sieci Operatora. 9.10. Operator ma prawo do usunięcia danych Abonenta z serwerów Operatora jeśli naruszają one obowiązujące normy moralne, etyczne lub prawne.

Taryfa Technologia Maksymalna / Deklarowana przepustowość Zwykle dostępna przepustowość Minimalna przepustowość Czas pobierania pliku 1GB z prędkością deklarowaną Czas pobierania pliku 1GB z prędkością zwykle dostępną Czas pobierania pliku 1GB z prędkością minimalną
[Mbps / Mbps] [Mbps / Mbps] [Mbps / Mbps] [s] [s] [s]
10/5Mbps Radiowa 10/5 7/3 5/2 819 1170 1639
40/10Mbps Radiowa 40/10 35/8 20/5 205 234 410
70/15Mbps Radiowa 70/15 60/10 35/7 117 137 234
100/25Mbps ETTH, GPON 100/25 80/15 50/12 82 103 164
300/50Mbps ETTH, GPON 300/50 250/40 150/25 28 33 55
500/100Mbps ETTH, GPON 500/100 400/80 250/50 16 20 33
600/200Mbps ETTH, GPON 600/200 500/140 300/100 14 16 28
1Gbps/300Mbps ETTH, GPON 1000/300 650/200 500/150 8 13 16

 

§ 10. Usługa dostępu do telefonu

10.1. Billing – szczegółowy wykaz Usług zrealizowanych przez Operatora na rzecz Abonenta.
10.2. Opłaty – stałe opłaty abonamentowe naliczane zgodnie z cennikiem oraz opłaty za połączenia telefoniczne naliczane według billingu i cennika.
10.3. Limit Wartości Połączeń – kwotowe ograniczenie wartości połączeń telefonicznych, wykonywanych z danego numeru abonenckiego, stosowane opcjonalnie jako mechanizm kontroli kosztów połączeń; nie dotyczy bezpłatnych połączeń wychodzących do numerów alarmowych i służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.
10.4. Urządzenie VoIP – urządzenie abonenckie stanowiące własność Operatora, oddane do używania i zapewniające dostęp do usług Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej, określone w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.
10.4.1. Urządzenie VoIP jest własnością Operatora i po zakończeniu Umowy powinno być zwrócone Operatorowi w stanie nie pogorszonym niż stan stwierdzony podczas jego instalacji.
10.4.2.Wartość urządzenia VoIP jest określona w Cenniku.
10.5. Panel Abonenta – aplikacja umożliwiająca za pośrednictwem przeglądarki internetowej wgląd w Billing.
10.6. W zakresie Umowy o świadczenie usług telefonicznych Operator świadczy w szczególności następujące Usługi:
10.6.1. instalacja,
10.6.2. połączenia wewnętrzne (realizowane w sieci Operatora),
10.6.3. połączenia lokalne
10.6.4. połączenia międzystrefowe,
10.6.5. połączenia międzynarodowe,
10.6.6. połączenia do sieci komórkowych,10.6.7. połączenia na połączenia Specjalne i Audiotekstowe
10.6.8. inne połączenia określone w Cenniku,
10.6.9. inne usługi dodatkowe określone w Cenniku.
10.7. Abonentowi przysługuje prawo do wyboru Numeru Abonenckiego w trakcie podpisywania Umowy z puli numerów udostępnionych przez Operatora.

§ 11. Usługa dostępu do telewizji cyfrowej IPTV

11.1. IPTV – technologia umożliwiająca przesyłanie sygnału telewizyjnego w sieciach szerokopasmowych opartych o protokół IP.
11.2. Programy Telewizyjne – retransmitowane programy telewizyjne, rozpowszechnione przez Operatora w sieci kablowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami.
11.3.Oferta Programowa – zestawienie programów dostępnych w ramach telewizji cyfrowej IPTV.
11.4. Operator jest uprawniony do zmiany oferty programowej w przypadku przyczyn niezależnych od Operatora, niskiej oglądalności Programu wśród Abonentów Operatora lub zastąpienia Programu innym o podobnym charakterze. § 12. Postanowienia końcowe
12.1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
i inne obowiązujące przepisy prawne.
12.2. Wszelkie zmiany danych zawartych w Umowie oraz w Załącznikach do Umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
12.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 Grudnia 2020